รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 56


คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2556