รับตรง โครงการคัดเลือกตรงก่อนแอดมิชชั่นกลาง พระจอมเกล้าธนบุรี 2556


รับตรง โครงการคัดเลือกตรงก่อนแอดมิชชั่นกลาง พระจอมเกล้าธนบุรี 2556 เปิดรับสมัคร 6 มีนาคม ถึง 26 มีนาคม 2556

ประการมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง โครงการคัดเลือกตรงก่อนแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2556
Download กำหนดรับสมัคร

สาขาวิชาอื่นๆ ที่ยังไม่มีในประกาศรับสมัคร บางสาขาวิชาจะมีประกาศรับสมัครเพิ่มเติมอีกครั้ง

จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครติดตามผ่านทางประกาศนี้

เกณฑ์การรับสมัคร

Download เกณฑ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
Download เกณฑ์คณะวิทยาศาสตร์
Download เกณฑ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Download เกณฑ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบกำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือกก่อนเข้าระบบรับสมัคร