รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ภาควิชาการคอมพิวเตอร์ รอบที่2 2556


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาการคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 1 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2556 โดยเปิดรับใน 3 สาขาได้แก่

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ

รอบที่ 2 การพิจารณาคัดเลือกจากคะแนนสอบและการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 พิจารณาจาก
ก. คะแนนสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ 30 %
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ) 20 %
ภาษาอังกฤษ 25 %
ข. คะแนนสอบข้อเขียนวิชาความถนัด (Aptitude Test) 25 %
ค. สอบสัมภาษณ์
กลุ่มที่ 2 พิจารณาจาก
ก.คะแนน GAT, PAT 1 และ PAT 2 โดยคะแนนทั้ง 3 ส่วน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 20% คิดค่าน้ำหนัก 35%
- GAT 10 %
- PAT 1 15 %
- PAT 2 10 %
ข. คะแนนสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ 20 %
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ) 13 %
ภาษาอังกฤษ 16 %
ค. คะแนนสอบข้อเขียนวิชาความถนัด (Aptitude Test) 16 %
ง. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ:
- ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น
- ผู้สมัครต้องเข้าสอบข้อเขียนทุกวิชา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบ สัมภาษณ์
- ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องมาตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
- ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณารายชื่อเรียงตามลำดับคะแนน จนกว่าจะได้ครบตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละสาขา 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.cs.tu.ac.th/