เทศกาลศิลปะการแสดง ประจำปี 2556 สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์


เทศกาลศิลปะการแสดง ประจำปี 2556
โดย สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเป็นมา
เทศกาลแสดงผลงานศิลปะการแสดง First Draft “เริ่มร่าง.....ขึ้นรูป” นี้ 
เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ว่า ศิลปินผู้สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่าและคุณภาพ 
จะต้องมีช่องทางในการนำเสนอผลงานสู่สายตาของสาธารณชน 
เพื่อให้ศิลปินสามารถขัดเกลาพัฒนาผลงานของตนเองจากการรับฟัง คำวิจารณ์ติชม 
ทั้งจากศิลปินอาชีพในแขนงต่างๆ และจากประชาชนทั่วไป 
ดังนั้น สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
จึงได้คัดเลือกผลงานของนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่น 
จากหลากหลายวิชาที่เปิดสอนมาจัดแสดงผลงาน โดยผลงานที่ได้รับเลือกนี้ 
เป็นผลงานที่มีคุณภาพและผ่านกระบวนการพัฒนาจนสามารถนำมาเผยแพร่ ต่อสาธารณชนได้ 
ภายใต้การให้คำแนะนำทั้งจากอาจารย์และศิลปินอาชีพ
การจัดเทศกาลเทศกาลศิลปะการแสดงในครั้งนี้ จึงเป็นทั้งการส่งเสริม 
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา และยังก่อให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ 
และการพัฒนาผลงานทางศิลปะการแสดงร่วมกันระหว่าง นักศึกษา ศิลปินอาชีพ 
และประชาชนทั่วไป จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกันอย่างเสรี ทั้งนี้ 
เพื่อให้ศิลปินสามารถพัฒนาผลงานการแสดงให้มี คุณภาพและเกิดคุณค่าต่อสังคม

เวลาและสถานที่ในจัดแสดง
จัดการแสดงที่หอประชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์(ทองหล่อ)
ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2556 เวลา 14:00 น. (การแสดงประมาณ 1 ชั่วโมง) 
ชมฟรี ! ติดต่อสำรองบัตรได้ที่ 0860059778, 0806147868
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รายชื่อผลงานจากนักศึกษาจากรายวิชาต่างๆที่จะได้พบใน "1st Draft" เริ่มร่าง ขึ้นรูป
ากวิชา นาฏศิลป์ไทย
- ระบำมยุระ
จากวิชา Singing in Drama
- All That Jazz
- Where is Love 
- All I Ask of You
- Any Dream Will Do
จากวิชา Devising Theater 
- ปิ่นโต
- ของขวัญ
- See You Again
จากวิชา Western Dance III
- Solo Dance in Compositions of Camille Saint-Saëns
จากวิชา Western Dance II
- Dear Lover
จากผลงานสารนิพนธ์ 
- ให้...เท่ากับ?
ตัวอย่างการแสดง ..