โครงการคัดเลือกตรงก่อนแอดมิชชั่นกลาง มจธ. 2556


UploadImage

โครงการคัดเลือกตรงก่อนแอดมิชชั่นกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2556
 
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามสายการเรียนที่คณะกาหนด
2. ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา
3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม

ค่าสมัคร 300 บาท

กำหนดการ

เปิดระบบรับสมัคร                                                               6 -  26 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์             28 มีนาคม 2556
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร                                             28 - 1 เมษายน 2556
คณะจัดสอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์                                      4 - 6 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                                11 เมษายน 2556
ยืนยันสิทธิ์                                                                       11 - 19 เมษายน 2556

เกณฑ์การรับสมัคร (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

สมัครออนไลน วุฒิ ม.6 คลิ๊ก!!!  วุฒิ ปวช. คลิ๊ก!!!


ที่มา : http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/10968