รับตรง โครงการพิเศษต่างๆ รอบ 2 ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2556
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 พฤษภาคม 2556 ประกอบไปด้วย โครงการ


1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และผู้นําเชียร์กีฬา
2. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม
3. โครงการสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป