เปิดรับสมัครแล้ว Admissions กลาง สถาบันพระบรมราชชนก 2556


ระบบกลาง (Admission)
.
มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและปฏิบัติงานในระบบบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยความเสมอภาค ดังนั้น สถาบันพระบรมราชชนก
จึงกำหนดการรับสมัครและคัดเลือก เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556 ถึง 10 เมษายน 2556
กำหนดอายุของผู้สมัคร ดังนี้
. ๏ สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป ทุกประเภทโควตา
เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (3 มิถุนายน 2556)
(เกิดระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2521 - 2 มิถุนายน 2540)
. ๏ สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประเภทโควตาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ และเกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (3 มิถุนายน 2556)
(เกิดระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2516 - 2 มิถุนายน 2533)
.
เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
สำหรับในหลักสูตรอื่นๆ ไม่จำกัดส่วนสูงของผู้สมัคร
รายละเอียดทั้งหมด  http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info