รับตรง โครงการสมทบพิเศษ พระนครเหนือ 2556


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครระหว่างวันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 


ระดับปริญญาตรี 4 ปี.....รับผู้สำเร็จกำรศึกษำหรือกำลังศึกษำชั้นปีสุดท้ำยระดับ ม.6  ปวช. หรือเทียบเท่ำ และต้องมีผลคะแนนกำรสอบ O-NET/GAT/PAT เข้ำศึกษำในคณะ/วิทยำลัย  ทั้งโครงกำรปกติ และโครงกำรสมทบพิเศษ ดังนี้

- จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
- คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์  คณะวิศวกรรมศำสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
- จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
? คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 - 3 ปี.....รับผู้สำเร็จกำรศึกษำหรือกำลังศึกษำชั้นปีสุดท้ำยระดับ ปวส.
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม(สำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือผู้มีประสบกำรณ์ในกำรทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปีและ ต้องสำเร็จกำรศึกษาำมาแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
- จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
- คณะเทคโนโลยีและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม