รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กำหนดการรับสมัคร
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖    ยื่นใบสมัคร และเอกสารหลักฐาน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
                                                                        สมัครด้วยตนเอง ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์     
                                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๑๐ -๑๒ เมษายน ๒๕๕๖                        ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
                                                                         มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖                                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖                               สอบสัมภาษณ์ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
                                                                         มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖                              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖                      รายงานตัวยืนยันเข้าศึกษา ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
                                                                         นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครสวรรค์
ปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖                         ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เข้าค่ายปรับพื้นฐานและลงทะเบียน
                                                                         (แจ้งภายหลัง)
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖                                    เปิดภาคการศึกษา ๒๕๕๖
เอกสารประกอบข่าว :