รับตรง สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) ม.เกษตรศาสตร์ 56UploadImage

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ (Tropical Agriculture International Program)
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการรับตรง ครั้งที่ 2 /2556 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 13 พฤษภาคม 2556
ผู้สนใจสมัคร ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.taip.agr.ku.ac.th
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า จากทุกสาขา
2. มีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งของ IELTS 5.0, TOEFLไม่ต่ ากว่า 500, SAT 1100 ขึ้นไป หรือสอบผ่าน
วิชาภาษาอังกฤษที่โครงการฯ จัดสอบ
 
กำหนดการ
รับสมัคร (สมัครออนไลน์เท่านั้น)                                                       1ก.พ.- 12พ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                                                 13พ.ค. 56
สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษส าหรับผู้ไม่มีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL   14พ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                                                17พ.ค. 56
สอบสัมภาษณ์                                                                                21พ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                                                      21พ.ค. 56
ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 2556            22พ.ค. 56
เรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเคมี                                  มิ.ย.- ส.ค. 56

ที่มา : http://www.agr.ku.ac.th/