รับตรง การจัดการธุรกิจค้าปลีก + ทุนการศึกษา กับบริษัท ซีพี ออลล์ ร่วมมือกับ ม.อุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับค้ดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 คน

คุณสมบัติทั่วไป
1.ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรืออยู่ไม่เกินลำดับที่ 30 ของสายชั้นโดยได้รับการรับรองจากสถานศึกษา
3.ผู้สมัครหรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ทังนี้ ภายหลังผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องจัดเตรียมหลักฐาน ประกอบการตรจสอบคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นมาตรวจสอบหลักฐานอีกครั้ง (โปรดติดตามรายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมมาใน วันสอบสัมภาษณ์ ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง)

กำหนดการ 
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2556 ทางเวบไซต์ www.entry.ubu.ac.th
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2556
-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 มีนาคม 2556
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 มีนาคม 2556