เปิดรับสมัครแล้ว โครงการรับตรงใช้คะแนน วิชาสามัญ 7 วิชา พระนครเหนือ 2556เปิดรับสมัครแล้ว โครงการรับตรงใช้คะแนน วิชาสามัญ 7 วิชา พระนครเหนือ 2556 เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

**ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติการศึกษา และข้อมูลการรับสมัคร
ของคณะที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ก่อนทำการสมัคร