ค่ายสานฝันการบิน ครั้งที่ 5 ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ายสานฝันการบินครั้งที่ 5
วันที่ 3-4 เมษายน 2556
ณ ศูนย์ฝึกการบิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นำทีมสานฝันโดย "น้องเทวี เตรียมอุดม"


          กิจกรรมค่ายสานฝันการบินในปี 2556 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เว็บไซต์วิชาการ.คอม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หลักการและเหตุผล 
          สถาบันการบินพลเรือน(สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบิน ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์ชำนัญพิเศษด้านการบินพลเรือนของประเทศและภูมิภาคตามมาตรฐานสากลที่ ICAO กำหนด สามารถผลิตบุคลากรเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินมากกว่า 78 ประเทศทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า 20,000 คนมานานกว่า 50 ปี และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป
            ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการบินที่เน้นการสร้างบุคลากรการบินที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อาทิเช่น นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ช่างซ่อมอากาศยาน ช่างซ่อมเครื่องสื่อสารการบิน แอร์โฮสเตส เป็นต้น เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบิน จึงถือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งและการเดินทาง เพราะเมื่อบุคลากรการบินที่รับผิดชอบการดูแลการขนส่งทางอากาศเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะเกิดความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางอากาศอย่างแน่นอน นอกจากนั้น อาชีพดังกล่าวล้วนเป็นอาชีพในฝันของเยาวชน รวมถึงผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้ามาประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน แต่หลายคนมองว่าการบินเป็นเรื่องไกลตัว มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นเรื่องของคนมีฐานะดีมีรายได้สูงเท่านั้นถึงจะเข้ามาสัมผัสได้ โครงการสานฝันการบิน จึงเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นว่าการบินไม่ใช่เรื่องไกลตัว ใคร ๆก็บินได้
            สบพ.และเว็บไซต์วิชาการ.คอม จึงได้จัด“โครงการสานฝันการบิน”ขึ้น เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน ได้มีโอกาสในการได้เรียนรู้การขับเครื่องบินร่วมกับครูและศิษย์การบิน และได้ฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จึงเห็นว่าเป็นหนึ่งผลงานชิ้นโบว์แดงของ สบพ.และ วิชาการ.คอม ที่สามารถส่งเสริมและให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
        
วัตถุประสงค์
         1. เพื่อให้เยาวชน และผู้ที่สนใจด้านการบินได้มีโอกาสเรียนรู้ ทักษะทางด้านการบิน อย่างถูกต้อง และเห็นความสำคัญของการบิน
         2. เพื่อสร้างความเข้าใจและความรับรู้ที่ถูกต้องถึงการพัฒนาและความสะดวกในกิจการการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
         3. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการบิน และการท่องเที่ยวภายในประเทศ
         4. เพื่อประชาสัมพันธ์การตลาด สถาบันการบินพลเรือนให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป ว่าเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านการบินที่ยาวนาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมด้านการบินได้


กลุ่มเป้าหมาย
          เยาวชน ชาย/หญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ใฝ่ฝันจะศึกษาต่อ และทำงานด้านการบิน จำนวน 12 คน จากทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 5
          1. เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          2. เยาวชนที่มีความสนใจจะศึกษาต่อ และทำงานด้านการบิน 
          3. เยาวชนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 5 
          4. เยาวชนต่างจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมีขึ้นรถ ณ จุดนัดหมายเองได้ รวมทั้งไม่มีปัญหาด้านการเดินทาง และที่พัก
          5. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมฯมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการขึ้นทำการฝึกบิน

การรับสมัคร
          รับสมัครทางเว็บไซต์วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com และประชาสัมพันธ์ข่าวตามสื่อต่างๆ

เกณฑ์การคัดเลือกเยาวชน
          คัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ พิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “นักบินในความคิดของฉัน” (ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4) โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการของสถาบันการบินพลเรือน

กำหนดการดำเนินกิจกรรม
          วันที่จัดกิจกรรม :  วันที่ 3 - 4 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ฝึกการบิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
          กำหนดการ          :  เปิดรับสมัคร วันที่  30 มกราคม - 5 มีนาคม 2556
                                              (ผ่านทาง http://study.vcharkarn.com/camp/show/36 )
          ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่  20 มีนาคม 2556
                                                (ผ่านทาง www.catc.or.th , www.vcharkarn.com )

ระยะเวลาดำเนินการ
          จำนวน 2 วัน เพื่อเรียนรู้วิชาภาคพื้น เครื่องฝึกบินจำลอง ภาคอากกาศ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมอากาศยาน

รายละเอียดของกิจกรรม
กำหนดการ
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2556 
08.00 –  08.30 น.  ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร
08.30 –  09.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมสานฝันการบินครั้งที่ 5
09.30 – 10.00 น.      เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Air Traffic Control Radar Simulator และตึก Rolls-Royce
10.30 – 13.00 น.      คณะฯ เดินทางไปศูนย์ฝึกการบิน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์
                                 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.      พิธีต้อนรับ
                                 การเรียนวิชาความรู้ทั่วไปด้านการบิน
14.00 – 17.30 น.      การแบ่งกลุ่มทำการฝึกบินเครื่องบินจำลอง และขึ้นทำการฝึกบินกับครูการบิน
17.30 – 20.00 น.      เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการ

วันพฤหัส ที่ 4 เมษายน 2556 
06.00 – 12.00 น.     รับประทานอาหารเช้า 
                                 Pre-Flight Brief ก่อนขึ้นบิน และขึ้นเครื่องบน
                                 เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมอากาศยาน และแนะนำแบบอากาศยานของศูนย์ฝึกการบิน
10.30 – 12.00 น.      พิธีมอบประกาศนียบัตร และประดับปีก
12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหาหารว่าง และร่วมถ่ายรูป
13.00 – 16.00 น.      เดินทางกลับสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร

                    (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

สถานที่จัดกิจกรรม 
          ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน (อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์)

ผู้ประสานงาน และหน่วยงานดำเนินกิจกรรม
          1. วิชาการดอทคอม กรุงเทพฯ
               (นางสาวกาญจนิดา กิตติสุบรรณ เบอร์โทรศัพท์ 02 583 2802)
          2. แผนกการตลาด สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ
               (นางสาวพรพิมล เงินคง เบอร์โทรศัพท์ 02 272 5741 ต่อ 311)
          3. ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์
               (นายวิศิษฎศิลป์ ศรีสุขวัฒนา เบอร์โทรศัพท์ 032 520 338)
สนับสนุนโดย