เปิดรับสมัครแล้ว รับตรงแบบปกติ จุฬาฯ 2556 1-7 กุมภาพันธ์ HyperLink

กำหนดการ


  รับสมัคร   วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556
  ตรวจสอบสถานะการสมัครสมบูรณ์   วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556
  ทักท้วงสถานะการสมัคร   วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556
  ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
  ทักท้วงคะแนน   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
  ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
  สอบสัมภาษณ์   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์   วันที่ 1 มีนาคม 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา   วันที่ 26 มีนาคม 2556

ดาวน์โหลด

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ดาวน์โหลด 

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกข้อมูลการสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.atc.chula.ac.th   เพื่อทำการสมัคร โดยกรอกข้อมูลและเลือกคณะ/สาขาวิชาที่
ประสงค์จะสมัคร ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด

เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้) ระบบจะคำนวณค่าสมัครให้

พิมพ์ (Print) ใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัคร และนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่ธนาคาร

การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกคณะ/สาขาวิชา จะต้องทำการสมัครและชำระเงินใหม่ ให้เสร็จ
สิ้นภายใน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยึดข้อมูลที่มีการชำระเงินครั้ง
หลังสุด เป็นข้อมูลในการประมวลผล

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
    1. เลือก 1 อันดับ                                   100  บาท
    2. อันดับต่อไป อันดับละ                           50  บาท
    3. ค่าประมวลผล                                   100  บาท

   หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร  15  บาท


เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าสมัคร พร้อม
คืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร และใช้แสดงในการสอบสัมภาษณ์
(โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน ค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบสมัครด้วย) 
การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.atc.chula.ac.th
  และได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ