รับตรง สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 56 
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ (Tropical Agriculture International Program) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการรับตรง ครั้งที่ 2 /2556 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 13 พฤษภาคม 2556 ผู้สนใจสมัคร
ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.taip.agr.ku.ac.th
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า จากทุกสาขา
2. มีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งของ IELTS 5.0, TOEFLไม่ต่ ากว่า 500, SAT 1100 ขึ้นไป หรือสอบผ่าน
วิชาภาษาอังกฤษที่โครงการฯ จัดสอบ
 
รายละเอียด http://www.agr.ku.ac.th/agr2/file/130204-1.pdf