เปิดบ้าน ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์


  ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Open House Workshop สำหรับเด็กมัธยมปลาย ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกคณะในการศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัย โดยภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้และแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตและทิศทางที่ถูกต้องของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยและเข้าใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอของภาควิชาวิทยาการสิ่งทอมากขึ้น นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆ แบ่งเป็นฐานต่างๆ คือ ฐานวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ฐานการตัดเย็บและฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ให้นักเรียนทุกคนได้ลองฝึกปฏิบัติจริงโดยมีพี่ๆ นิสิตและอาจารย์จากภาควิชาฯ คอยเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อตอบโจทย์ให้กับสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและแนวทางในการก้าวเดินเพื่อไปให้ถึงอนาคตที่นักเรียนหวัง
  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ทาง e-mail: ttskaset@gmail.com fax: 02-942-8663 หรือทางไปรษณีย์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-562-5060
 
เอกสารเพิ่มเติม : ใบสมัคร PDFใบสมัคร Word