รับตรง สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ ตรีควบโท ม.ธรรมศาสตร์ 2556


โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 5 ปี เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร
ระดับปริญญาตรี : รับนักศึกษา 60คนต่อปีการศึกษา
 
กำหนดการรับสมัคร
รอบที่ 1 (ใช้คะแนน GAT, PAT1, PAT2, O-Net )
ยื่นใบสมัคร พร้อมคะแนนทางเว็บไซต์และ 1 มี.ค-22 เม.ย 2556
ชำระค่าสมัคร (500 บาท) ผ่านธนาคาร
ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 24 เม.ย.2556

รอบที่ 2 (สอบข้อเขียน)
ยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์และชำระค่าสมัคร 1 มี.ค.-16 พ.ค.2556
(500 บาท) ผ่านธนาคาร
ประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 17 พ.ค. 2556
สอบข้อเขียน 19 พ.ค. 2556
ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 20 พ.ค. 2556
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 21 พ.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา 22 พ.ค. 2556
รายงานตัว ชำระค่าธรรมเนียม
พร้อมรับแจกคู่มือ 23, 27-30 พ.ค. 2556
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
   ระดับปริญญาตรี :
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2540 ข้อ 7

   ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
    ระดับปริญญาตรี ประมาณ 378,000 บาท
    ระดับปริญญาโท ประมาณ 250,000 บาท
    (ในระดับปริญญาโทมีทุนการศึกษา)
                
 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://math.sci.tu.ac.th/imma_200256.htm