รับตรง ม.ราชภัฎธนบุรี รอบที่ 2 รับสมัครถึง 2 มีนาคม 56


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรงครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2556

คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
รายละเอียดทั้งหมด  http://reg2.dru.ac.th/entry/