รับตรง ลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพร รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2556


เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสนองตอบนโยบายการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา 2556 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษา รอบที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มีนาคม 2556