ประกาศผลรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556


ในที่สุดก็ประกาศผลแล้วจ้า
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติดด้วยนะครับ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบมหิดลโควตา ปีการศึกษา 2556
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
 
 
คณะทันตแพทย์ศาสตร์
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
 
 
คณะเทคนิคการแพทย์
 
 
คณะกายภาพบำบัด
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 
 
คณะศิลปศาสตร์
 
 
วิทยาลัยศาสนศึกษา
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
 
 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ