รับตรง โครงการเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 2556 
ด้วยคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จะรับสมัครผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) โครงการรับตรง สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย มีที่ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา 6 สาขาวิชา รวมจำนวนรับเข้า 24 คน
 
สาขาที่เปิดรับสาขาละ 4 คน
- จิตวิทยา
-นิติศาสตร์
-ภูมิศาสตร์
-ประวัติศาสตร์
-สังคมวิททยาและมานุษยวิทยา
-รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 
เปิดรับสมัคร  22-26 เมษายน 2556
 
ระเบียบการ http://www.soc.ku.ac.th/direct.pdf