รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร 2556UploadImage


โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ)
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556
 
 
จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า
จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2556 จำนวน 200 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มภาษาเกาหลี 60 คน
2. กลุ่มภาษาจีน 70 คน
3. กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 70 คน
**หมายเหตุ คณะฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้รับเข้าศึกษาแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสมคุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบ Admission จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดังนี้
    2.1. ผลสอบ O-NET รายวิชา (01) ภาษาไทย  (02) สังคมศึกษา  (03) ภาษาอังกฤษโดยไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของผู้สมัคร
    2.2. ผลสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของผู้สมัคร ทั้งนี้อนุญาตให้ผู้ที่มีคะแนน GAT ที่มีอายุการใช้ตามระยะเวลาที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดไว้ สามารถสมัครได้
3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัค


ที่มา : http://www.arts.su.ac.th