รับสมัครแล้ว โควตา เขตภาคกลาง และภาคตะวันออก ม.ขอนแก่น 2556มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญทางการศึกษาในการพัฒนา และส่งเสริมให้นักเรียนที่อยู่ในภูมิภาคอื่นได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างทั่วถึง ในปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ในเขต
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ได้แก่กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว และให้นักเรียนทุกภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่าเทียมกันมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
รับสมัคร 12-19 กุมภาพันธ์ 2556