สทศ : การแก้ไขปัญหาการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์


สอบรอบพิเศษ สทศ ที่จะจัดขึ้นวันที่ 7 มีนาคม วิชาวิทยาศาสตร์ ปรับ จำนวนข้อสอบ เหลือ 67 ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที จ้า

ตามที่ปรากฏว่ามีการจัดพิมพ์ข้อสอบผิดพลาดสาหรับข้อสอบบางชุดในวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับ การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในศูนย์สอบมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม ๗ ศูนย์สอบ ซึ่งมีจานวน ผู้มีสิทธิสอบที่ได้รับข้อสอบรหัสชุดวิชา ๒๐๐ จานวน ๑๐๑,๑๙๖ คน นั้น
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) พบว่า ข้อสอบที่ผิดพลาดจากการพิมพ์บางหน้า มีจานวนที่พิมพ์ออกจากศูนย์การพิมพ์จานวนประมาณ ๔๐,๐๐๐ ฉบับ ซึ่งได้มีการแจกให้กับนักเรียนสาหรับการสอบใน ๗ ศูนย์สอบ ข้างต้น ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยยึดหลักความเสมอภาคระหว่างผู้เข้าสอบ รักษาความยุติธรรมของระบบการประเมินผลการศึกษา และให้ความเป็นธรรมกับผู้ได้รับผลกระทบ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงออกประกาศเพื่อกาหนดการดาเนินการแก้ไข ในเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้
การแก้ไขปัญหาการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด PDF 
การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยฯ O-NET (ฉบับที่ 2)
ดาวน์โหลด PDF