รับตรง รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2556 จำนวน 300 คน


ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 จำนวน 300 คน

สาขาที่เปิดรับไ้ด้แก่
1.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 30 คน
2.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 คน
3.สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 50 คน
4.สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม 30 คน
5.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 คน
6.สาขาวิชจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 30 คน
7.สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 50 คน
8.สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 30 คน
 
รับสมัคร  11 กุมภาพันธ์ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556