สอบตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556สอบตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 120 คน
คุณสมบัติผู้สมัครสอบฯ

1. มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
    หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง เทียบเท่าในโรงเรียนต่างๆ ที่มีคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
    สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือสภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 จนถึง 31 มีนาคม 2556 
รายละเอียดทั้งหมด http://law.kku.ac.th/admis/admiss.php