รับตรง รอบยื่นผลการเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ TEP-TEPE ธรรมศาสตร์Twinning Engineering Programmes (TEP)
TEP offers four-year undergraduate engineering programs. Students spend their first two years at Thammasat and last two years at the University of Nottingham, England, or the University of New South Wales, Australia.

Thammasat English Programme of Engineering (TEPE)
TEPE offers a four-year undergraduate education for students who prefer to study in Thailand. All classes are conducted in English.


jigsawexplodevert_copy.jpg
  
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน หรือ TEP ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยร่วมมือของสองสถาบัน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแห่งน้อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ หลักสูตรนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างบุคลากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ทางโครงการฯ ได้ขยายความร่วมมือไปยัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย
ปัจจุบัน ทางโครงการฯ จึงมี 2 ทางเลือกให้กับนักศึกษาให้สามารถเลือกเรียนตามความสนใจ คือ โปรแกรมธรรมศาสตร์-น้อตติ้งแฮม (TU-NU) หรือ ธรรมศาสตร์-นิวเซาท์เวลล์ (TU-UNSW)
โปรแกรมธรรมศาสตร์-น้อตติ้งแฮม
โปรแกรมธรรมศาสตร์-นิวเซาท์เวลล์
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEPE)
นักศึกษาจะศึกษารายวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน ทุกคนจะต้องเรียนรู้การคิดอย่างมีเหตุผลผ่านจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน การมีส่วนร่วมอภิปราย การระดมสมอง การทำงานกลุ่ม และการนำเสนองานภายในชั้นเรียน นักศึกษาจะมีโอกาสเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการอันทันสมัย นอกจากนั้นการทัศนศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านธุรกิจและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทั้งนักศึกษายังสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านโครงงานฝีกงานหังจากจบชั้นปีที่ 3 อีกด้วย
โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษสามารถยื่นหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือหลักฐานการศึกษาพร้อมกับคะแนนมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่โครงการฯ กำหนดประกอบการสมัคร เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับโครงการฯได้ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ซึ่งต้องมีผลการเรียนดังนี้

- ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สายวิทย์ – คณิตฯ หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อย กว่า 5 ภาคการศึกษา การจัดการศึกษา 2 ภาคการศึกษาต่อปี (แบบทวิภาค) โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากค่าเฉลี่ย สะสมเต็ม 4.00 หรือร้อยละ 70
หรือ
- ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ – คณิตฯ หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อย กว่า 7 ภาคการศึกษา การจัดการศึกษา 3 ภาคการศึกษาต่อปี (แบบไตรภาค) โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากค่าเฉลี่ย สะสมเต็ม 4.00 หรือร้อยละ 70 

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.tep.engr.tu.ac.th/