รับตรง การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 56


หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(ภาคพิเศษ) จำนวน 100 คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าของโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา
4. เป็นผู้ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นคนวิกลจริต
5. เป็นผู้มีความพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดทุกประการ
6. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดโดยลหุโทษ
7. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัย
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1. คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
2. รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มคณิตศาสตร์และกลุ่มภาษาต่างประเทศสะสม 5 ภาคการศึกษา แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
4. มีผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) GAT และ PAT1 รหัสวิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ โดยผลการสอบนั้นยังไม่หมดอายุการใช้คะแนนยื่นในการสมัคร
(คะแนน GAT และ PAT มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบในครั้งนั้น)
เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณาจากคะแนนสอบวัดความรู้ของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จากผลการสอบดังต่อไปนี้ผลสอบ
- GAT ความถนัดทั่วไป โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ และนำมาคิดค่าน้ำหนักเป็น คะแนนร้อยละ 60
- ผลสอบ PAT 1 รหัสวิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ และนำมาคิดค่าน้ำหนักเป็นคะแนนร้อยละ 40
2. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ โดยโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาจะสอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
หมายเหตุ การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สุด

การสมัครและอัตราค่าสมัคร 
1. รับสมัครทางเว็บไซต์ www.dbkps.kps.ku.ac.th/quota2013 เท่านั้น!!!
2. อัตราค่าสมัครคนละ 300 บาท โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่านระบบและนำไปชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ