รับตรง โครงการสนับสนุนฯ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ม.พะเยา 2556


UploadImage

โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
เขตภาคเหนือตอนบน
ประจำปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยพะเยา


คุณสมบัติ
1) กลุ่มมบคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ได้แก่ นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ตามหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ ซึ่งผู้สมัครต้องมีระยะเวลาศึกษา            
ในโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขต 8  จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และพะเยา

เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPA) 20%
- ความถนัดทั่วไป (GAT) 30%
- ความถนัดทางวิทยาศาสตร์  (PAT2) 50%

กำหนดการ
รับสมัคร                                                     ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์       26 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                                             2  มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                   6 มีนาคม 2556
รายงานตัว                                                  6 - 12 มีนาคม 2556


ที่มา : http://www.up.ac.th/admission/
 
เอกสารประกอบข่าว :