12 ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับป.ตรี

UploadImage

สำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ 2556
 
โดยโครงการนี้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศ และต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2556


จำนวนทุนที่รับสมัครในต่างประเทศ 7 ทุน


จำนวนทุนที่รับสมัครในประเทศ 5 ทุน

ข้อมูลการรับสมัครทุนต่างประเทศ

ข้อมูลการรับสมัครทุนในประเทศ