รับตรง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จุฬาฯ 2556ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม“โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์”   ประจําปีการศึกษา 2556  ดังนี้  เปิดรับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2556
 
คณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นผู้สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6 หรือ เทียบเท่า)
2 อายุครบ 16 ปี บริบูรณ์ และไมเกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
3 สัญชาติไทย
 
ระเบียบการ  http://www.dent.chula.ac.th