ธรรมศาสตร์เปิดใหม่6หลักสูตรมี"เภสัช"เริ่มทะยอยรับแล้ว


UploadImage


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยในงานแถลงนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยปี 2556 ว่า เปิดหลักสูตรใหม่ 6 หลักสูตร ประจำปี 2556 โดยเป็นหลักสูตรเพื่อเข้าสู่นานาชาติ 4 หลักสูตร ได้แก่...

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ จำนวน 72 คน ผ่านการคัดเลือกตรง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 26 เม.ย.

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 คน ผ่านระบบแอดมิชชั่น และคัดเลือกตรง รับสมัคร 2 รอบ ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ก.พ. และ 18 ก.พ. – 20 มี.ค.

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา จำนวน 35 คน เปิดรับสมัคร 7 ม.ค. - 28 มิ.ย.

หลักสูตรปริญญาตรีควบโท วิทยาศาตร์บัณฑิต และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (หลักสูตร สองภาษา) ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จำนวน 60 คน รอบแรก 30 คัดเลือกจาคะแนนแกท/แพท และโอเน็ต รับสมัครตั้งแต่ 1 มี.ค. – 22 เม.ย. รอบสอง 30 คน จากการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐาน รับสมัคร 1 มี.ค. – 16 พ.ค.

รวมถึงหลักสูตรภาษาไทย 2 หลักสูตร คือ เภสัชศาสตร์บัณฑิต จำนวน 30 คน คาดว่าจะผ่านการรับรองในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ จำนวน 80 คน ผ่านระบบแอดมิชชั่น 50 คน และระบบรับตรง 30 คน รับสมัครในช่วงเดือน พ.ค.56

สำหรับปัญหาเรื่องบางหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีนี้ รับสมัครหลังระบบแอดมิชชั่นนั้น 
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ กล่าวว่า จะเกิดขึ้นเฉพาะปีนี้ที่เปิดหลักสูตรใหม่ ความพร้อมต่างๆ จึงอาจช้าไปบ้าง แต่ยืนยันว่าใน ปี 2557 ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะถูกปรับให้สอดคล้องกับระบบแอดมิชชั่นกลาง จึงขอให้หลักสูตรเหล่านี้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา