รับตรง แบบโควต้าพิเศษ ลาดกระบัง 2556 
สถาบันเทคโนลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาในสถาบันแบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556
 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- เป็น บุตร หรือ หลาน ของข้าราชการ พนักงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( กรณีเป็นหลานต้องมีความสัมพันธ์ไม่เกิน 3 ช่วง
- เป็น บุตร หรือ หลาน ของผู็มีคุณูปการต่อสถาบัน หรือ ประเทศชาติ ( กรณีเป็นหลานต้องมีความสัมพันธ์ไม่เกิน 3 ช่วง
- เป็น บุตร ศิษย์เก่าของสถาบันฯ ที่ทำงานร่วมมือกับสถาบัน
- เป็นผู้ที่ อธิการบดี หรือ คณบดี ของสถาบันให้การรับรอง
 
สมัครด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนและประเมิณผล 
เปิดรับสมัคร 17,18,21,22 มกราคม 2556