รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ รอบที่ 2 ม.บูรพา 2556


ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2

การสอบคัดเลือกบุคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป       25 คน
โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม 20 คน
 
8 มกราคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556

ระเบียบการ http://www.research.su.ac.th/pharm/pdf/bu.pdf
 
เว็บไซต์หลัก http://www.research.su.ac.th/pharm/