นิติศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556


UploadImage


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2556 ดังต่อไปนี้
 
1. หลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (ปริญญาตรี) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ยกเว้นสาขานิติศาสตร์
 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 
3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 8 สาขา ได้แก่ กฎหมายเอกชน, กฎหมายอาญา, กฎหมายมหาชน, กฎหมายระหว่างประเทศ, กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, กฎหมายภาษี และกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 
4. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 
6. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
 
 
 
โดยสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31  มกราคม  2556
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.  02-613-214

7 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.law.tu.ac.th และwww.grad.law.tu.ac.th