รับตรง สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ ตรีควบโท ม.ธรรมศาสตร์ 2556


โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 5 ปี เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร

ระดับปริญญาตรี : รับนักศึกษา 60คนต่อปีการศึกษา
รอบที่ 1 รับนักศึกษาเข้าศึกษา จำนวน  30  คน
รับสมัครทาง Website ประมาณ  ต้นเดือน มีนาคม 2556 (รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศให้ทราบต่อไป ) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สัมภาษณ์ประมาณ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เมษายน 2556 โดยมีเกณฑพ์ จิารณาดังนี้
ก. คะแนน GAT PAT1 PAT2 โดยคะแนนท้งัสามส่วนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 25 % คิดค่าน้ำหนัก 65 % 
GAT  10 % 
PAT1  35 % 
PAT2  20 % 
ข. คะแนน O-Net รหัสวิชา 01-05 (โดยคะแนนทั้งหมด5 วิชาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า25 %) คิดน้ำหนัก 35 %

 
รอบที่ 2  รับนักศึกษาเข้าศึกษา จำนวน  30  คน
รับสมัครทางWebsite ประมาณ  กลางเดือน พฤษภาคม 2556 (รายละเอียดการรับสมัครจะประกาศใหท้ราบตอ่ ไป )จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สัมภาษณ์ประมาณ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พฤษภาคม 2556 โดยพิจารณาจากคะแนน การสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานดังต่อไปนี้
   ภาษาอังกฤษ     35 %
คณิตศาสตร์     35 %
วิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์)   30 %
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร
ระดับปริญญาตรี ประมาณ 397,000 บาท
ระดับปริญญาโท ประมาณ 257,200 บาท
 
รายละเอียด