ทุน รัฐบาลประเทศบรูไนดารุสซาลาม 2556/2557 รัฐบาลประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้ประกาศมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้แก่บุคลากรของประเทศไทย ได้ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ University of Brunei Darussalam (UBD), University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) และ Institute of Technology Brunei (ITB) 
  
        ลักษณะทุน
๑. ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้ Brunei Darussalam Government Scholarship to Foreign Students ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ประกอบด้วย
๑.๑ ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ
๑.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ๕๐๐ ดอลลาร์บรูไน
๑.๓ ค่าหนังสือรายปี ๖๐๐ ดอลลาร์บรูไน
๑.๔ ค่าอาหารรายเดือน ๑๕๐ ดอลลาร์บรูไน
๑.๕ ค่าขนส่งสัมภาระ ๒๕๐ ดอลลาร์บรูไน
๑.๖ ค่ารักษาพยาบาล และค่าทันตกรรม 
          คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. เป็นประชาชนในประเทศ ASEAN, OIC (Organization of Islamic Conference)

๒. มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี เมื่อวันเริ่มการศึกษา

๓. มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก เมื่อวันเริ่มการศึกษา

๔. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mofat.gov.bn/scholarshipหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบท้ายประกาศ และส่งใบสมัครเอกสารทั้งหมดโดยตรงไปยัง Technical Assistance Division, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Bandar Seri Begawan BD 2710 Brunei Darussalam Tel: 00-6732261177 ext. 387/386/380/383 Fax. 00-673-2230903 ทั้งนี้ หมดเขตการส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เพิ่มเติม* คลิก