มูลนิธิ SCG มอบทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน ม.3 ที9เรียนต่ออาชีวะ 
หลักเกณฑ์การสมัครขอรับ “ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ”  โครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี สําหรับนักเรียน ม.3 ที9เรียนต่ออาชีวะสาขาช่างอุตสาหกรรม  ทุนการศึกษา   เป็นทุนการศึกษาให้เปล่าจนสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่าง
อุตสาหกรรม โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และมีโอกาสในการฝึกกงานกับบริษัทชั้นนํา โดยมีมูลค่าทุน ดังนี้
 
 1. ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะได้รับทุนดังนี้
          -ทุนการศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษาละ 20,000 บาท
          เมื่อจบการศึกษาในแต่ละปี  จะพิจารณาให้ทุนตามผลการเรียน ดังนี้
          -เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปจะได้รับทุน 20,000 บาท
          -เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 จะได้รับทุน 15,000 บาท
          -เกรดเฉลี่ย 2.50 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทุน โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
          2. ในกรณีศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะได้รับทุนต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ปวช.1-ปวช.3 ดังนี้
          -เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปจะได้รับทุน 25,000 บาท
          -เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 จะได้รับทุน 20,000 บาท
          -เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทุน โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          -เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7 จะต้องส่งคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อประกอบการพิจารณา
          -สามารถเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2556
          -มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
          เกณฑ์การพิจารณา
          -พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7 และคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ของผู้สมัคร
          -สามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2556 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีเอกสารยืนยันการเป็นนักศึกษาจากสถาบันฯ อาทิ ใบมอบตัว, ใบรับรองการเป็นนักศึกษา, บัตรนักศึกษา ฯลฯ
          -มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมีความประพฤติไม่เหมาะสม