รับตรง (รอบ 2) เภสัช ม.ศิลปากร 2556UploadImage

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556

โครงการที่เปิดรับ
1. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน

2. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน

3. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 10 คน

คุณสมบัติ
- โครงการที่ 1-2 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
- โครงการที่ 3  เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับปริญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ หลักสูตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ  และต้องศึกษารายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไม่น้อยกว่าวิชาละ 4 หน่วยกิต


กำหนดการ
รับสมัคร                                               8 ม.ค.- 28 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ              18-22 มี.ค. 2556
สอบข้อเขียน                                  30-31 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียน         24 เม.ย 556
สอบสัมภาษณ์                                       8 พ.ค. 2556 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก         14 พ.ค. 2556
รายงานตัว                                          15 พ.ค. 2556

ค่าสมัคร 600 บาท


ที่มา : http://www.research.su.ac.th/pharm/

 

เอกสารประกอบข่าว :