รับตรง ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร 2556      
UploadImage

         วิทยาลัยนานาชาติมีกำหนดจัดสอบแบบรับตรงเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติในระดับปริญญาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม และหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการออกแบบสื่สารดิจิทัล สาหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 ในเดือน กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดดังนี้
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
- ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นผู้กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสามารถจบการศึกษาได้ทันก่อนวันเปิดภาคเรียนของวิทยาลัยนานาชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
- หากผู้สมัครจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันต่างประเทศผู้สมัครต้องยื่นเอกสารเทียบวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับใบสมัครด้วย
- กรณีผู้สมัครที่กาลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายให้ยื่นเอกสารการเทียบวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการภายในวันก่อนเปิดภาคการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
 
 
กำหนดการรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม – วันศุกข์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 (สาหรับการสมัครด้วยตัวเอง)
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม – วันศุกข์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556(สาหรับการสมัครทางไปรษณีย์)
 
 
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมทั้งติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
2. ค่าสมัครสอบหลักสูตรปริญญาตรี 500 บาททั้งนี้ในกรณีที่ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครแนบสาเนาหลักฐานใบโอนเงินค่าสมัครสอบของธนาคารหรือสาเนาใบธนาณัติหรือสำเนาใบเสร็จพร้อมเขียนชื่อผู้สมัครลงในหลักฐานการโอนเงิน
3. สาเนาวุฒิการศึกษา/ใบระเบียนการศึกษาแสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาฉบับสมบูรณ์6 ภาคการศึกษาหรือเอกสารเทียบวุฒิการศึกษาสาหรับผู้กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายให้ยื่นสาเนาใบระเบียนการศึกษาแสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครและผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
5. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
6. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วจานวน 4 รูป
7. ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ภายในระยะเวลา 2 ปีนับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกสามารถใช้ยกเว้นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้
 
ระดับของหลักสูตร
UploadImage
 
8.ผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองสามารถรับบัตรสอบได้ทันทีหลังจากชาระค่าสมัครสอบแล้วสาหรับผู้สมัครซึ่งยื่นเอกสารการสมัครสอบทางไปรษณีย์สามารถรับบัตรสอบได้ก่อนลงทะเบียนเข้าสอบโดยสามารถตรวจสอบเลขประจาตัวสอบได้ที่โทร. 0 2880 8361-3 ก่อนวันสอบ 1 วัน
 
 
ค่าสมัครสอบ
หลักสูตรปริญญาตรี 500 บาทโดยผู้สมัครชาระได้ 3 วิธีดังนี้คือ
1.ชำระด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารการสมัคร
2.โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคารธนาคารกรุงไทยจากัดสาขาบางขุนนนท์ชื่อบัญชีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่บัญชี 058-1-36944-0
3. ชาระค่าสมัครสอบทางธนาณัติไปรษณีย์ที่ทาการไปรษณีย์สาขาบางขุนนนท์ชื่อผู้ติดต่อผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติที่อยู่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร22 ถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170
ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่ได้ชาระค่าสมัครสอบด้วยตนเองให้ส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินซึ่งผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเอกสารการสมัครอื่นๆทางไปรษณีย์
 
การส่งใบสมัครให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
1. สมัครทางไปรษณีย์ที่สานักงานวิทยาลัยนานาชาติ (สมัครสอบ)มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้น 5 เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170ทั้งนี้วิทยาลัยถือตามวันเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 
2. สมัครด้วยตัวเองตามระยะเวลาที่กาหนดตั้งแต่เวล 9.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ได้ที่สานักงานวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากรชั้น 5 เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170
**หมายเหตุ วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี
 
ประกาศสถานที่สอบ และผังห้องสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบได้ที่ เว็บไซต์ http://www.suic.org  ประกาศวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 หลัง 18.30 น.
 
 
ประกาศผลผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ http://www.suic.org  ประกาศผลสอบวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 หลังเวลา 18.30 น.

 
ที่มา : http://www.suic.org
 

เอกสารประกอบข่าว :