19 สถาบันอาชีวะเปิด ป.ตรีสายเทคโนโลยี เข้มต้องเรียนดี มีงานทำ ฝีมือเจ๋งUploadImage

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการรุ่นแรก ปีการศึกษา 2556 ติวเข้มสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง ให้มีความพร้อม เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การเปิดสอนปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง ในปีการศึกษา 2556 ตั้งเป้าเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้ง 19 สถาบัน โดยมอบแนวทางการขอเปิดรับนักศึกษาว่า สถาบันต้องมีความพร้อม ความมั่นใจที่สุดและประกันคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมั่นใจ “ต้องเรียนดี มีงานทำ มีฝีมือแน่” จึงจะขอเปิดรับนักศึกษาและมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้น ด้วยกระบวนการรับนักศึกษาที่เข้มข้น คัดกรองผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีศักยภาพเหมาะสม มุ่งมั่น และมีผลการเรียนดี เพื่อควบคุมคุณภาพ หวังผู้เรียนจบปริญญาตรีสายปฏิบัติการหรือสายเทคโนโลยีรุ่น 1 สร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นต่อการเรียนสายวิชาชีพ
 
ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ต้องมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาและรองรับความต้องการของกลุ่มจังหวัดและนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยืดหยุ่นที่จะดำเนินการแบบหลักสูตรปกติ หรือหลักสูตรทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียน ควรมีระบบประเมินผลการเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพควบคู่ให้แก่ผู้เรียนด้วย สำหรับความร่วมมือกับสถานประกอบการซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเปิดสอนปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษา ต้องพิจารณารายละเอียดในแนวลึก ให้มีความพร้อมสมบูรณ์เป็นความสำเร็จในการจัดการศึกษาร่วมกัน และความต้องการสอนของครูผู้สอน ซึ่งเป็นความละเอียดอ่อนต้องพิจารณาให้รอบคอบเป็นไปด้วยความพร้อมความสมัครใจ ทั้งนี้เมื่อสถาบันการอาชีวศึกษาพร้อมในสาขาวิชาใดที่สุดก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ทันที