รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่2 2556


  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประเภทรับตรง
(รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร ดังนี้


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

             หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  Bachelor of Arts (B.A.)
                        - สาขาธุรกิจการบิน (Airline Business)
                        - สาขาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร (Hotel and Restaurant Business)
                        - สาขาการจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management)
             หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
            - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Management)
            - สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
                        - เป็นผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
                     - ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และ ผลการเรียนเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.00
                     - ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
                     - ต้องเป็นผู้ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยวิธีสมัครดังนี้
       - สมัครได้ด้วยตัวเองที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
         ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2  หรืออาคาร 21 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
         จันทร์ – ศุกร์  (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
         เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 
    - สมัครโดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ยึดวันประทับตราสุดท้ายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556)
         โดยส่งมาที่  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสวนสุนันทา
        ส่วนงานประชาสัมพันธ์ (เอกสารสมัครสอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติ)
        เลขที่ 1 อาคารศรีจุฑาภา (อาคาร21) ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
 
เอกสารการสมัคร
                  - สำเนาเอกสารการศึกษา ใบ ปพ.(ผลการเรียน 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน
                      หรือที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)  1  ฉบับ
                    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)  1 ฉบับ
                    - สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)  1 ฉบับ
         - ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว 1 ฉบับ
                      โดยสามารถใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ssruic.com/main/information.php?id=8
                    - รูปติดที่ใบสมัคร 1 ใบ ขนาด 1 นิ้ว
                    - ค่าสมัครสอบ 300 บาท (ชำระในวันที่มาสอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันสอบ และสถานที่สอบ
                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมแจ้งวันสอบ
                     และสถานที่สอบ โดยประกาศทางเว็ปไซด์ www.ssruic.com  และ
                     ทาง Facebook : Information-SSRUIC