พงศ์เทพสั่งปทอ.แก้รับตรงซ้ำซ้อนGAT-PATปี57เลื่อนสอบเร็วขึ้น3เดือน

UploadImage

 “พงศ์ เทพ” สั่ง ทปอ.แก้ปัญหาสอบรับตรงซ้ำซ้อน และผลิตบัณฑิตตรงความต้องการของประเทศ เน้นสาขาที่ขาดแคลน เพราะบัณฑิตทุกสาขาล้วนมีต้นทุน ค่าจ้างบุคลากร หากผลิตแต่สาขาไม่จำเป็นจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ ส่วน ทปอ.เห็นชอบขยับสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 และ 2/2557 อีกครั้ง เร็วขึ้นจากเดิม 3 เดือน 
 
    ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 23 ธันวาคม 2555 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ (รมว.ศธ.) กล่าวมอบนโยบายการศึกษาให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตอนหนึ่งว่า อยากให้มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.ผลิตบัณฑิตให้ตรงความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน อีกทั้งให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณาอัตรากำลังบุคลากรภายในที่ต้องจ่าย โดยงบประมาณประเทศ โดยต่อไปการจ้างบุคลากรใหม่ขอให้พิจารณาจ้างในสาขาที่ขาดแคลน ขณะที่บุคลากรที่จ้างอยู่แล้วก็ให้บริหารจัดการบุคลากรนั้นให้ใช้ประโยชน์ สูงสุด ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันประเทศต้องแบกรับภาระการจ้างข้าราชการและบุคลากรอื่น ภาพรวมในงบฯ จำนวนมาก และอาจเกิดปัญหาใหญ่ได้หากไม่มีการจัดการเรื่องอัตรากำลังเลยภายใน 10 ปีนี้ 
    รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ทปอ.ต้องอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดการศึกษา การสอบอะไรที่ซ้ำซ้อนกันหลายอย่างก็อยากให้ยกเลิกไป โดยเฉพาะการสอบรับตรงหลายแห่ง เบื้องต้นก็เข้าใจว่า ทปอ.ก็กำลังแก้ปัญหาดังกล่าวอยู่ อีกทั้งเรื่องงบฯ วิจัยและพัฒนา อยากเน้นย้ำกับอธิการบดีแต่ละแห่งถึงเรื่องงานวิจัย ว่าขอให้ทำงานวิจัยแล้วใช้ประโยชน์กับประเทศได้จริง ให้ภาคธุรกิจได้เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดหัวข้องานวิจัย ซึ่งเชื่อว่าหากทำได้ต่อไปงบฯ วิจัยก็จะเพิ่มขึ้นเอง ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 
    รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ได้ไปให้นโยบายการศึกษากับที่ประชุม ทปอ.ราชภัฏ โดยได้ฝากให้อธิการบดีราชภัฏทั้ง 40 แห่งไปดูแลเรื่องการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ โดยเฉพาะสาขาด้านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยขาดแคลนมาก แต่ในขณะที่บางสาขาผลิตบัณฑิตออกมาล้นกว่าตำแหน่งงานที่จะรองรับได้ ทำให้เด็กจบมาก็ไม่มีงานทำ โดยเฉพาะผู้ที่จบสาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ เวลานี้มีจำนวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อธิการบดีราชภัฏได้เสนอว่าอยากให้มีการประกาศจำนวนตัวเลขความต้องการบัณฑิต ที่จบสาขาดังกล่าวที่ชัดเจน ว่าในแต่ละปีต้องการเท่าไร เพื่อที่จะได้ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ 
    ขณะที่ ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธาน ทปอ. แถลงผลการประชุม ทปอ.ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดม ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 อีกครั้ง โดยเลื่อนกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 จากเดิมวันที่ 1-4 มีนาคม 2557 เป็นวันที่ 7-10 ธันวาคม 2556 และการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 เป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 จากเดิมวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ เนื่องจากหากจัดการสอบตามกำหนดการเดิมอาจจะกระทบกับบางมหาวิทยาลัยที่นำผล GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ไปเป็นผลการสอบตรง ขณะที่การสอบตรงต่างๆ ที่ประชุมก็ได้เห็นตรงกันไปสอบในช่วงเดือนมกราคม 2557 เพื่อแก้ปัญหาการวิ่งรอกสอบ 
    ประธาน ทปอ.กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ทปอ.ได้เสนอ รมว.ศธ.ให้นายกสภามหาวิทยาลัยสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 แห่ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากเห็นว่าหากมีการกำหนดตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอและปฏิบัติใช้ในปัจจุบัน ที่ให้ทั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 แห่ง จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยขนาดเล็กไม่ได้รับบุคลากรที่มีคุณภาพ เบื้องต้นนายพงศ์เทพก็เห็นชอบในหลักการแล้ว นอกจากนี้ ที่ประชุม ทปอ.ยังเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปรับหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ หรือ ศ. ให้เป็นหลักเกณฑ์เดียว เนื่องจากปัจจุบัน ศ. มีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับ 10 และ 11 ซึ่งต่างประเทศไม่มี.

ที่มา - 
http://www.thaipost.net/news/241212/67053