ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.อัชสัมชัญ ABAC 2556


ในวโรกาสปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดี
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยใช้ชื่อว่า "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี" เพื่อมอบให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มี โลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
- เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เทอมสุดท้ายหรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
- มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
- ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
- เป็นผู้ที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว
เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธ์ผู้ขอรับทุนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใด
- มหาวิทยาลัยจะทดสอบวัดระดับพื้นความรู้ทางภาษาอังกฤษ และ/หรือวิชาอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชาของผู้รับทุนฯ) หากผลการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด “ผู้รับทุน” จะต้องลงทะเบียนเพื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม และ/หรือวิชาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชาของผู้ขอรับทุน) เพื่อเป็นการปรับระดับความรู้ และเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนและเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป
- ระหว่างการศึกษา ผู้รับทุนฯจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในแต่ละภาคการศึกษา
- ผู้รับทุนฯ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม จำนวน 120 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา
- ผู้รับทุนฯ จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ / หรือ ระงับทุนการศึกษาได้ทันทีหากพิจารณาแล้ว เห็นว่า “ผู้รับทุน” ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถศึกษาให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
- ในระหว่างการศึกษา “ผู้รับทุน” จะต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เองในกรณีดังต่อไปนี้


ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้ที่ได้รับ “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา” จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต (Tuition Fees) ตลอดหลักสูตร 4 ปี (หรือ 5 ปี สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ซึ่งมีมูลค่า ทั้งสิ้น 287,200 ถึง 385,800 บาท (ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปรับพื้นฐานแบบเข้ม)

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 15,250 – 17,500 บาท ต่อภาคการศึกษา (ส่วนค่าบำรุงห้องปฏิบัติการและค่าธรรมเนียมของคณะต่างๆ นักศึกษาจะต้องชำระเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษาแต่ละคณะ)
รับสมัคร   ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2556

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.scholarship.au.edu/