สอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัครวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 255 

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.ระดับปริญญาตรี4 ปี/ปริญญาตรี 5 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
3.ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมคณะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม