ม.สงขลานครินทร์ รับม.6เรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี

UploadImage

คณะ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2556

ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ทันตแพทยสภา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กำหนดการรับสมัคร 

1.1 ขายและยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 1 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ -28 กุมภาพันธ์ 2556

1.2 ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ วันที่ 1 มีนาคม 2556

1.3 สอบข้อเขียน วันที่ 4 มีนาคม 2556

*1.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มีนาคม 2556

1.5 สอบสัมภาษณ์และทดสอบตาบอดสี วันที่ 11 มีนาคม 2556

*1.6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มีนาคม 2556

1.7 ตรวจร่างกาย วันที่ 18 มีนาคม 2556

*1.8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรม วันที่ 21 มีนาคม 2556

1.9 ลงทะเบียน วันที่ 1-12 เมษายน 2556

1.10 รายงานตัว, ปฐมนิเทศ วันที่ 19 เมษายน 2556

1.11 กิจกรรมพลังกลุ่มและความสุข วันที่ 20-21 เมษายน 2556

1.12 เปิดการฝึกอบรม วันที่ 22 เมษายน 2556
หมายเหตุ ข้อ 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 ดูได้ที่ www.dent.psu.ac.th หรือ บอร์ดประกาศโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้น G อาคาร 1
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า)

2.2 อายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร

2.3 สัญชาติไทย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

http://www.dent.psu.ac.th/unit/dpr/images/stories/pr.12.pdf