สถาบันกันตนา เปิดรับสมัครสอบตรงรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2556

UploadImage

สถาบันกันตนา เปิดรับสมัครสอบตรงรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยสามารถยื่นสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 ม.ค. 56

คุณสมบัติผู้สมัคร

สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ
 
 เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองมาก่อน หรือ
 
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองวิทยฐานะ และรับรองปริญญาแล้ว
 
 มีผู้ปกครองและภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
 
 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีจิตใจเป็นปกติ
 
 ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน
 
 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทำผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
 
 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลยุติธรรม และคำพิพากษาถึงที่สุด
 
ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 และ 3 อาจขอเทียบโอนหน่วยกิจในบางรายวิชาได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
 
เอกสาร
 
 ใบสมัครตามแบบของสถาบัน (download ใบสมัคร คลิกที่นี่)
 
 หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ (ร.บ.1) หรือ ประกาศนียบัตร จำนวน 1 ชุด
 
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 รูป
 
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 
 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 
 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ วัน เดือนปีเกิด (ถ้ามี)
 
 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  300  บาท
 
 
 วิธีการยื่นใบสมัคร
 
ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ -  15 ม.ค. 56

1.  สถาบันกันตนา  เลขที่ 999 หมู่ 2 ถนน ศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170    
 
วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 9.00 – 17.00 น.  (คลิกดูแผนที่)
 
2.  บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) :   เลขที่ 333/3 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอย 19  ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00  
 
ทางไปรษณีย์
 
ส่งเอกสาร มายัง
 
สถาบันกันตนา เลขที่ 999 หมู่ 2 ถนน ศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง
 
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 
 " หมายเหตุ : ในการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์กรุณาโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาทผ่านทางบัญชีธนาคารของสถาบันกันตนาตามเลขที่บัญชีด้าน  ล่างพร้อมแนบใบนำฝากมากับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ
 
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี :  สถาบันกันตนา เลขที่บัญชี :  215-0-78205-6 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์  สาขาถนนพระราม 9"
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 3424 0361 - 4, 08 2334 0990