พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศกำหนดการรับตรงปี56

UploadImage


รศ.ดร ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้สัมภาษณ์ในเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
โครงการรับตรงสอบข้อเขียน
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
 
-ระดับ ม. 3 เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์)
 
-ระดับ ปวช. และ ม.6 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี
 
- ระดับ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี หรือปริญญาตรีเทียบโอน  3 ปี
 
รับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้  -  20  กุมภาพันธ์  2556
 
 
โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา  
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ ม.6  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  2556
 
 
โครงการสมทบพิเศษ  
 
1) ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เรียนในเวลาราชการ)รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ  ม.6  ปวช. หรือเทียบเท่า และต้องมีผลคะแนนสอบ O- NET/GAT/PAT  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
 
- มจพ. กรุงเทพ    คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
-มจพ. ปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
2) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2-3 ปี
 
รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปี สุดท้าย ระดับ  ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มจพ. กรุงเทพ และ มจพ. ปราจีนบุรี  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
 
รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 19  เมษายน -  15 พฤษภาคม  2556
 
 
รศ.ดร ชนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.admission.kmutnb.ac.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2555-2000 ต่อ 1626,1627 หรืองานประชาสัมพันธ์ 0-2555-2000 ต่อ 1166 ,1121,1175 
 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มจพ. 0-2586-9010,0-2555-2091 หรือ www.kmutnb.ac.th