ม.ขอนแก่นรับตรงนักเรียนเขตภาคกลาง-ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2556

UploadImage

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศระเบียบการการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคกลาง  และภาคตะวันออกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา  2556
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ตระหนักถึง  ความสำคัญทางการศึกษาในการพัฒนา  และส่งเสริมให้นักเรียนที่อยู่ในภูมิภาคอื่นได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างทั่วถึง  ในปีการศึกษา 2556  นี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ในเขตภาคกลาง  และภาคตะวันออก  ได้แก่กรุงเทพมหานคร  กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร  พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สิงห์บุรี  สุโขทัย  สุพรรณบุรี  สระบุรี  อ่างทอง อุทัยธานี  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  และสระแก้ว  ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยวิธีรับตรง  ประจำปีการศึกษา  2556  ด้วย

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ดังกล่าว และให้นักเรียนทุกภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่าเทียมกันมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคกลาง  และภาคตะวันออก  เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยวิธีรับตรง  ประจำปีการศึกษา  2556  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2 เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

1.3 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)    ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตภาคกลาง  และภาคตะวันออก  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  กำแพงเพชร ชัยนาท   นครนายก   นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร  พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สิงห์บุรี  สุโขทัย  สุพรรณบุรี  สระบุรี  อ่างทอง อุทัยธานี  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  และสระแก้ว

1.4 ผู้สมัครต้องสมัครสอบรายวิชาให้ครบถ้วน  และเป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่คณะ/สาขาวิชา  กำหนดไว้

1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  และโรงเรียนเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

1.6 เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษา  พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็น อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ                                                                                                                       

1.7    เป็นผู้ที่ปราศจากโรคดังต่อไปนี้

1.7.1 โรคเรื้อน

1.7.2 วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ ประกอบอาชีพ

1.7.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง

1.7.4 ติดยาเสพติดให้โทษ

1.7.5 โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าจะวายได้ง่าย

1.7.6 โรคเรื้อรัง  เช่น  เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้  โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้   และความดันโลหิตที่รักษาให้หายขาดไม่ได้

1.7.7 โรคอื่นๆ  หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และการประกอบอาชีพ

1.8   กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจาก ข้อ 1  ถึง ข้อ 7 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผล  
     
 
2. คุณสมบัติเฉพาะ
 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาได้ในบางคณะ/สาขาวิชา  ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะต้องมี คุณสมบัติเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์

1.ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ 1)สายตาบอดสนิทไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง  2) ผู้สมัครที่มีสายตาไม่ปกติ  เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 3) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว  4) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

2. หูหนวกหรือหูตึง  (threshold)  ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท (sensorineural hearing loss)  แม้แต่ข้างเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น

3. ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง  จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

คณะศึกษาศาสตร์

ผู้สมัครที่ตาบอด (ยกเว้นสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสังคมศึกษา)  หรือหู
หนวก  หรือหูตึง  
หรือพูดติดอ่าง  หรือเป็นลมบ้าหมู  จะเป็นอุปสรรคต่อการเรีย

คณะวิทยาศาสตร์

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้สมัครที่ไม่สามารถอ่านภาพสามมิติได้  จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

คณะเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
 
ผู้สมัครที่ตาบอดสี  หรือเป็นลมบ้าหมูจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

3. องค์ประกอบและเกณฑ์การคัดเลือก

3.1 ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา  (สอบวันที่ 5 – 6 มกราคม  2556)  

3.2 ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556  (สอบวันที่ 6 – 9 ตุลาคม  2555)
(จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 100%

ระเบียบการรับสมัคร              

คณะ สาขาและจำนวนรับ       

เว็บไซต์การรับสมัคร