กองทัพอากาศ เปิดรับนักเรียนเตรียมทหาร ปี 2556


UploadImage

กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี ๒๕๕๖
 
คุณสมบัติ 
 
- เพศชาย สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า 
 
อายุ ๑๔-๑๗ ปี (พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๒)
 
-มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.rtafa.ac.th
 
การสมัครทางไปรษณีย์ 
 
จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร สั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

ระเบียบการและใบสมัคร ราคาเล่มละ ๑๐๐ .- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ผู้สนใจต้องการสมัครทางไปรษณีย์ ให้สั่งซื้อระเบียบการและใบสมัคร โดย Download จาก www.rtafa.ac.th ส่งมาพร้อมกับธนาณัติ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

สั่งจ่าย ปณฝ.กองทัพอากาศ ๑๐๒๑๓ เท่านั้น ชื่อผู้รับเงิน หัวหน้ากองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 
 
รับสมัครทางไปรษณีย์

ตั้งแต่ ๒ มกราคม ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมสำเนาใบรับฝากชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส) จำนวน ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ที่อยู่ตามข้อ ๓.๑.๑ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 
การรับสมัครทาง Internet

รับสมัคร ทางเว็บไซต์ http://www.rtafa.ac.th/ ตั้งแต่ ๒ มกราคม ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยการชำระเงินค่าสมัครจำนวน ๓๐๐.-บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
 
การรับสมัครด้วยตนเอง 
 
จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่ ๒ มกราคม ถึง ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ระเบียบการและใบสมัครราคาเล่มละ ๖๐.- บาท (หกสิบบาทถ้วน) ไม่มีการสั่งซื้อทางไปรษณีย์
 
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ ๙ ถึง ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ค่าสมัครคนละ ๒๕๐.- บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เปิดรับสมัครที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
 
สถานที่จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร

กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศ ขอเชิญผู้สนใจสั่งซื้อติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๖๒๔ - ๗

หรือ www.rtafa.ac.th, www.rtaf.mi.th